POWRÓT DO LISTY ARTYKUŁÓW

Regulamin konkursu - Powrót do przeszłości

20-03-2018
Regulamin konkursu: Powrót do przeszłości!

Par.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu, jest Ies Polska Tomasz Bylczyński z siedzibą przy ul. Pieniężnego 14, 10-003 Olsztyn o nr NIP 739-30-73-033 (zwany dalej Organizatorem)
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie: https://www.facebook.com/iespolska/.
6. Czas trwania konkursu: od 20.03.2018r. do 06.04.2018r.
Zwycięzca zostanie ogłoszony nie później niż 11.04.2018r.

Par.2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem konkursu (Uczestnik) może być wyłącznie osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
2. Uczestnik powinien posiadać: komputer lub urządzenie mobilne, dostęp do Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. wstawienie w komentarzu do postu zdjęcia z lat 80 lub 90 w oryginalnym produkcie Fruit of the Loom.

Par.3. PRZEBIEG KONKURSU
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Organizator.
2. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest wstawienie zdjęcia oryginalnego produktu Fruit of the Loom z lat 80 lub 90.
a. Jeśli Uczestnik posiada produkt z lat 80 lub 90 wstawiając zdjęcie:
a.1. z lat 80 lub 90 ma szansę na wymianę tego produktu na nowy na warunkach: bluza za bluzę, koszulka za koszulkę, polo za polo.
Uczestnik może również zostać nagrodzony za najciekawsze zdjęcie z lat 80 i 90 nową koszulką Ringspun Premium.
a.2. z obecnych czasów ma szansę na wymianę tego produktu na nowy na warunkach: bluza za bluzę, koszulka za koszulkę, polo za polo.
b. Jeśli Uczestnik posiada zdjęcie produkty z lat 80 lub 90 ale nie posiada produktu może zostać nagrodzony za najciekawsze zdjęcie z lat 80 i 90 nową koszulką Ringspun Premium.
c. Uczestnik może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń.
d. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe propozycje.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie zdjęć (Zgłoszenia) w komentarzu pod postem konkursowym na profilu IES Polska na Facebooku.
Etap 2.: – wybór najciekawszych Zgłoszeń przez Organizatora i opublikowanie ich na profilu IES Polska na Facebooku, jako nowy post.
4. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Organizator w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny przesłanych Zgłoszeń. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych Zgłoszeń konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.
5. Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie Par. 7.4 tego regulaminu (Postanowienia końcowe).

Par.4. NAGRODA
1. Nagrodami w Konkursie jest odzież marki Fruit of the Loom.
a. Uczestnicy, którzy zwyciężą otrzymają możliwość wymiany starej odzieży marki Fruit of the Loom na nową na warunkach: bluza za bluzę, koszulka za koszulkę, polo za polo.
b. Nagrodą za najciekawsze zdjęcie z lat 80 lub 90 (bez wymiany odzieży) jest nowa koszulka Ringspun Premium marki Fruit of the Loom.
c. Organizator pokrywa koszty odbioru odzieży od Zwycięzców oraz koszty wysyłki Nagród.
2. Uczestnik, który zwycięży, w celu uzyskania nagrody powinien podać dane do wysyłki.
3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
4. Nie można przekazywać nagród na rzecz innych osób.
5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

Par.5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Zwycięzcami nagrody w konkursie są Uczestnicy, którzy spełniają wszystkie warunki z Par. 2.
2. Decyzję o nagrodzeniu Uczestników i ich liczbie podejmie Organizator.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
4. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską, dostarczoną w obrębie granic Polski. Organizator pokrywa koszty odbioru odzieży od Zwycięzców oraz koszty wysyłki Nagród.
5. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Par.6. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs na facebooku.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Par.7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Par.8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.iespolska.pl.
4. Uczestnik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Par. 2 przenosi na Organizatora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Na Organizatora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
POWRÓT DO LISTY ARTYKUŁÓW